Saturday, October 22, 2011

Script ng Noli me Tangere Script Kabanata 50 hanggang katapusan

This is the script that I made during our roleplay for Noli Me Tangere. If you will be using this one (i.e. copy the whole script, quote, etc.) please be reminded to cite your source. Thanks :)

Please help the poor soul out. If you would like to get a copy of the script. You can pay P50. You can fill this form: SCRIPT REQUEST FORM
-
For other concerns, contact me on my FB page...
PLEASE LIKE MY FAN PAGE <<<click>>> and post your email address there.
Or you can simply e-mail me at marysolgrace@gmail.com for fast transactions. Thank you!

Elias: Anim na pung taon ang nakakaraan nang maglingkod ang aking nuno sa bahay ng isang mangangalakal na kastila. Isang gabi, nasunog ang bahay.

Elias: Ang sunog ay nakatupok ng malaking halaga. Hinanap ang may sala at ang aking nuno ang siyang isinakdal.

Babae: (umiiyak) Hahanap tayo ng paraan asawa ko, upang mapawalang sala ka. Kukuha tayo ng magaling na abogado at—

Nuno: (hinawakan ang kamay ng asawa) Saan tayo kukuha ng pera? Mahirap lamang tayo, walang maipambayad.

Babae: Ngunit…

Nuno: (umiling) Wala na tayong magagawa. (close curtain)

scene 4 -bundok background- (pisi, kabayo, latigo) SF: yapak ng kabayo, tunog ng latigo.

Narrator: Nahatulan ang nuno ni Elias. Siya’y ipinaseo sa lansangan na nakagapos at pinagpapalo sa bawat panukulan ng daan. (nasasaktan sa bawat palo. Nawalan ng malay ang nuno)

Elias: Nagkasakit siya at nang gumaling ay namundok sila. Nanganak ang babae ngunit namatay ang sanggol. Ilang buwang lumipas, nagbigti siya nang hindi na niya matiis ang kanyang kasawian.

Babae: (napatakip sa bibig nang makita ang asawa na nakalambitin at patay na) Asawa ko!

Elias: Ilang buwan din ay nanganak ng sanggol na lalaki ang asawa. Ang panganay na anak ay tinawag na Balat na kilalang kilabot. Ang ina ay nakilala sa tawag na Delingkuwente at napalo. Ang bunso dahil sa mabait ay tinawag lamang na anak ng ina. Isang araw, nakita ng anak ang ina na patay na. Sinundan niya ang mga mata nito at nakita nito ang pugot na ulo ng kanyang kapatid. -close curtain-

Elias:Tumakas siya at napadpad sa Tayabas. Umibig siya sa anak ng isang mayaman. Nabuntis ang babae at nanganak ng kambal ngunit agad rin siyang binawian ng buhay. At isa sa kambal na iyon ay ako. Masaya kaming namuhay ng aking kapatid at siya’y ikakasal na sana ngunit nalaman ang tunay na pagkatao ng aking ama. Iniwan ng lalaki ang aking kapatid at nagpakasal sa iba. Nakilala namin ang aming ama ngunit siya’y namatay rin. Naging malungkot ang aking kapatid at nawala. Anim na buwang lumipas, natagpuan siyang patay. At ako ay nagpagala-gala na.

Narrator: Inilihis ni Elias ang usapan. Nagpalitan sila ng mga salita hanggang sa makarating sila sa baybayin.

Elias: Limutin niyo na ako at huwag pansinin saan mang lugar magtagpo.

Narrator: Samantala, isang kalbaryo naman ang nangyari kay Linares , na pinsan ni donya Victorina nang makatanggap ng sulat mula rito. Sabi doon na sasabihin lahat nito ang lihim niya at hindi siya bibigyan ng pera kung hindi niya hahamunin ang Alperes sa isang labanan.

Linares: (sa sarili) Ano ang aking gagawin? Bakit ba naman kasi ako nagsinungaling! Ano na lang ang sasabihin ni Maria ‘pag nalaman niya ang sekreto ko?

Narrator: Nasa ganoong pagmumuni-muni si Linares (namuproblema) nang dumating si padre Salvi at nag-usap silang tatlo ni kapitan Tiyago. -

Salvi: Ako’y may balita. Nakatanggap ako ng liham mula sa Maynila. Kung hihingi lamang si Ginoong Ibarra ng tawad kay padre Damaso ay magiging maayos na ang lahat.

Tiyago: Paano kung hindi siya patawarin?

Salvi: Si Maria Clara na ang bahala kung ganun.

Narrator: Sa gitna ng usapan nila, dumating si Ibarra at sila’y binati. -pumunta kay Sinang na nakaupo sa kilid-

Ibarra: Nasaan si Maria? (kausap si Sinang ) Siya ba’y may hinanakit sa akin?

Sinang: Hindi ko alam. Pinapasabi niya na siya’y limutin mo na.

Ibarra: Ibig ko siyang makausap.

Sinang: Pumunta ka sa bahay ng maaga bukas.

Ibarra: Sige (umalis na)

Narrator: Sa libingan may tatlong anino na nag-uusap...

Anino 1: Nakausap mo na ba si Elias?

Anino 2: Hindi pa pero sigurado akong aanib siya sa atin.

Lucas: Teka, may nakasunod yata sa akin. Tayo na’t maghiwalay at nang ating sasalakayin ang kuwartel ay sisigaw tayo ng: Viva! Don Crisostomo Ibarra! (dumating si Elias)

Lucas: Sino ka at anong ginagawa mo rito?

Elias: Ako’y naparito upang makipaglaro sa mga patay.

Narrator: Naglaro sila ng baraha at kung sino ang matalo ang siyang aalis.

Lucas: Ika’y natalo aking kaibigan.

Narrator:Si Elias na di umimik ay lumayo na’t nawala sa kadiliman.
(nakahiga si pilosopo tasyo sa higaan at si don Filipo ay nakaupo)

Narrator: Dumalaw si Don Filipo sa may sakit na si pilosopo Tasyo at kasalukuyang nag-uusap.

Pilosopo Tasyo: Di ko alam kung kayo ay aking babatiin sa iyong pagbitiw sa tungkulin. Ang puno ay kailangang manatili sa kanyang tungkulin.

Don Filipo: Siguro nga po kung ang heneral ay matapat at hindi pinakawala ang mga nahuli kong sibil.

Narrator: Patuloy sa pagbabatuhan ng mga opinion ang dalawa hanggang sa….

Don Filipo (pag-iiba ng usapan): Ibig ba ninyo ng gamot?

Pilosopo Tasyo (nadidismaya): Ang mga papanaw ay hindi nangangailangan ng gamot. Ang gamot ay para sa inyong maiiwan. Pakisabi nalang kay Ibarra na nais ko siyang makausap bukas at ako’y may sasabihin. (close curtain)

Narrator: Ang mga kampana ay tumutugtog upang ipahiwatig sa mga banal ang sandal ng orasyon. Isang kura ng sandaling iyon ay matuling naglalakad patungo sa bahay ng alperes.

Alperes (kasama ang asawa): Oh, Padre, kayo’y naparito.!?

Kura (Padre Salvi): Meron akong natuklasan (sabay bulong sa alperes). “Natuklasan ko na may isang malaking pag-aalsa na magaganap ngayong ika-walo ng gabi.”

Alperes (nagulat): Sige hihingi ako ng tulong sa ibang pangkat at ihahanda ko ang aking mga sibil.

Kura : Tama at padalhan niyo ako ng 4 na kawal sa kumbento.

Narrator : Sa kabilang banda, si Elias ay patakbong umakyat sa hagdan ng bahay ni Ibarra at pinatuloy ng isang utusan.

Ibarra (nagagalak) : O!, Elias, ikaw pala, tingnan mo itong…

Elias(natatakot): Kailangan niyo pong sunugin ang lahat ng mga kasulatang makapagtuturo sa inyo at magpakalayu-layo

Ibarra(nagtataka): Bakit?

Elias(nagpapaliwanag): May isang pag-aalsang mangyayari ngayong gabi at napag-alaman ko sa isang inupahan, na kayo raw ang ipinangangalandakang puno.

Ibarra (gulat na gulat): Ano?! Andyan ang lahat ng mg kasulatan

Narrator : Habang binabasa ni Elias ang mga kasulatang makapipinsala kay Ibarra ay meron siyang nakita.

Elias (nagtatanong): Kilala niyo ba si Pedro Eibarramiendia?

Ibarra: Oo, siya’y aking nuno. Pinaiksi lang naming ang aming apelyido

Elias: Kilala niyo ang taong ito?! Siya ang taksil na nagbintang sa aking nuno na naging sanhi ng aming kasawian (Tumakbo sa isang sisidlan ng may armas, kumuha ng balaraw at itinutok kay Ibarra ngunit agad namang binitiwan)

Elias(naguguluhan): Anong gagawin ko?! (tumatakbo palayo)

Narrator : Habang sabay kumakain si Kapitan Tiyago, Linares at Tiya Isabel, si Maria namay nakaupo sa tabi ng piyano kasama si Sinang sa gitna ng bulwagan

Sinang : Hindi aalis ang kura hanggang ika-walo ngunit sa ika-walo,Siya (Ibarra) ay darating (namutla si M.C)

Narrator : Nang matapos na ang pagdarasal ay dumating si Ibarra na putlang-putla. Agad namang tumindig si Maria Clara na parang may gustong sabihin… ngunit umalingawngaw ang putok ng baril.

Kap. T, Linares , T. Isabel: Tulisan! , Tulisan! (papasok ng bulwagan)

Alperes : (knocks) Padre kura, Padre Salvi! Parito kayo, wala ng dapat ikatakot.

Tiya Isabel: Kyrie Eleyson! Maria, Sinang pumasok kayo sa kuwarto. (nagmamadali)

Narrator: Si Ibarra’y umalis din, mabibigat ang kanyang paa at nagkandatisod-tisod na parang walang naramdaman. Nang makauwi ay agad siyang nag-alsa balutan. Ngunit tatlong katok ng pinto ang kanyang narinig.

Ibarra : Sino yan?(kumuha ng isang rebolber ngunit ito rin ay kanyang binitiwan)

Sibil : Buksan niyo ang pinto kundi ito’y aming sisirain (lumabas siya ng pinto at maayos siyang sumama)

Narrator : Mula ng umalis si Elias sa bahay ni Ibarra, tumakbo siya hanggang sa kagubatan at dalampasigan na naririnig ang alingawngaw ng mga sinawing-palad niyang nuno at kapatid. Ngunit ng makarating sa bayan ay dinala parin siya ng mga paa sa bakod ng bahay ni Ibarra, nilundag niya ito at umakyat sa bintana. Dito ay tinipon niya ang mga kasulatan ukol kay Ibarra.

Sibil: Bayaan niyo kaming pumanhik at kunin ang mga kasulatanan ng inyong amo.

Utusan: Meron ba kayong permiso mula sa kanya? (ngunit sinaktan lang siya ng mga ito)

Utusan 2: Sunog! Sunog!

scene 17 -
Narrator : Kinaumagahan, ang buong bayan ay nababalutan ng katahimikan dahil sa kaguluhang nangyari ng nagdaang gabi. Nagpasalin – salin sa bibig ng mga tao ang balita. Ang iba ay binabawasan at dinadagdagan.

Babae 1: Parang isang misa de gracia, kayraming putok ! Di daw 14 ang patay kundi 30

Babae 2: Higit pang marami kaysa noong luoban ni Balat ang bayan

Babae 3: Sanctus Deus! At ang sabi, gusto raw maghiganti at nagnanasang pumatay si Don Crisostomo ng mga Kastila dahil sa ipapakasal ni Kapitan Tiyagosi Maria Clara kay Linares. Ang bahay naman ng binata ay sinunog ng mga sibil.

Narrator: Sa kabilang dako naman ay balisa ang mga guwardiya sibil na nasa kwartel. Nadatnan ni Padre Salvi ang alperes at si Donya Consolacion.

Padre Salvi: Ang binatang Ibarra at ang tininti mayor?

Alperes: Walong katao ang nandiyan (sabay turo sa bilangguan). Ang nagngangalang Bruno ay patay na ngunit naitala na ang salaysay.

Narrator : Pumasok sila sa bilangguan kasama ang 4 pang sibil at pilit na pinaaamin si Tarsilo na kapatid ni Bruno

Alperes: Ano ang iyong pangalan? At ano ang mga ipinangako ni Ibarra sayo?

Tarsilo: Tarsilo Alasigan at Si Ibarra ay hindi kailanman nakipag-usap sa amin. Sumama ako sa paglusob sapagkat pinatay niyo ang aking ama (nanlilisik ang mata sa galit) At ninais ko siyang ipaghiganti.

Narrator: Dinala siya sa limang bangkay. Nakita niya ang asawa ni sisa na si Pedro, at dalawa pa, si Bruno na maraming saksak at si Lucas. (nanlalalim ang mga mata at napabuntong hininga)

Alperes: Nakikilala mo ba sila?

Narrator: Hindi umimik si Tarsilo kaya nagalit ang alperes. Ibinalik siya sa bulwagan at tinanong kung nakikilala niya ba ang nadatnang bilanggo.

Tarsilo: Ngayon ko pa siya nakita.

Narrator: Pinalo siya hanggang sa mabalot ng dugo ang buong katawan. Hindi nakayanan ng kura ang eksena kaya umalis ito. (Hinihingal ang sibil, ibinaba niya ang mga kamay)

Donya Consolacion: (tumindig) Dalhin siya sa balon.

Narrator: At dinala siya sa balong marumi at mabaho. Ang donya ay parang walang puso na napapangiti. Si Tarsilo ay idinabdab sa balon.

Tarsilo: Kung kayo’y may mga puso ay madaliin na ninyo ang aking kamatayan (marahang pakiusap) Marahil balang araw ay mangyayari rin sa inyo ang ginawa ninyo sa akin.

Narrator: Ilang beses ibinulusok ang katawan ni Tarsilo sa balon. Hindi niya natagalan ang pagpapahirap kaya siya’y namatay.

Narrator: Kinahapunan, ang mga tao’y balisang balisa sa labas ng kuwartel. Inaantay ang paglabas ng mg nabilanggo. At maya maya’y lumabas rin ang mga bilanggo sa pangunguna ni don Filipo.

Doray(humahagulgol): Asawa ko! (tumangkang yakapin ang asawa ngunit pinigilan ng mga sibil) (Nang lumbas si Ibarra na walang gapos ay kinutya siya ng mga tao)

Marami: Iyan! Iyan ang maysala! Ngunit siya pa ang hindi nakagapos!

M. ni Andong: Ang manugang ko na walang sala ay siya pang nakagapos!

Ibarra: Gapusin ninyo ako. (at ginapos siya.)

Doray: Crisostomo! (lumingon si Ibarra kay Doray) Ano ang ginawa ng aking asawa?! Tignan ninyo ang aking anak! Inalisan ninyo siya ng ama! (umiiyak at puno ng galit)

M. ni Andong: Isa kang duwag! Habang ang mga iba’y nakikipaglaban ng dahil sa iyo, ika’y nagtatago, duwag!

Lalaki 1: sumpain ka nawa!

Babae 1: Bibitayin ka sana erehe! (galit at binato si Ibarra)

Lalaki 2: Sumpain ka! Sumpain! (pinagbabato si Ibarra ng kung anu-ano habang nakayukod ang ulo. Wala ni isang nakiramay sa kanya kahit mga kakilala at kaibigan).

Narrator : Ng mga sandali ding ‘yun ay nalagutan ng hininga ang Pilosopong Tasyo sa daan habang nagpupumilit na makita si Ibarra.

Narrator: Nakarating sa Maynila ang nangyari sa San Diego. Sa isang bahay naman sa Tondo, hindi mapakali si Kapitan Tinong dahil minsan itong nagpakita ng kagandahang loob kay Ibarra. Kaya panay ang sisi sa kanya ng asawang si kapitana Tinchang.

Tinchang: Iyan na nga ba ang sinasabi ko sayo! Puro ka na lang kasi Ibarra. Kaya ngayo’y napapahamak ka!

Narrator: Malapit ng mabanas si Tinong sa asawa nang dumating si Don Primitivo na ipinasundo ni tinchang upang hingan ng payo.

Primitivo: Anong nangyayari?

Tinchang: Pinsan! ( lumapit at kumapit sa braso) Ano ang aming gagawin? Bigyan mo kami ng payo.

Primitivo: Magsadya ka sa Kapitan Heneral at bigyan siya ng regalo—sabihin mong isa itong pamasko.
Sunugin rin ang lahat ng mga liham, kasulatan at mga aklat upang walang matagpuan.

Narrator: Habang ito'y nangyayari sa bahay ni Tinong, si kapitan Tiyago naman ay tuwang-tuwa dahil hindi siya nahuli. Dumating sa bahay ni kapitan Tiyago sina Linares at mag-asawang de Espadaña. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagpapakasal nina Maria Clara at Linares .

Maria: Pagpaumanhin ninyo ngunit nais ko ng magpahinga. (nagbigay galang)

Narrator: Di naglaon ay umalis na ang mga de Espadaña at Linares . Nakikinita na ni kapitan Tiyago na siya’y kaiinggitan ng mga tao sapagkat siya’y makakapaglabas-masok sa palasyo sa sandaling maging manugang si Linares.

Kinabukasan, puno ang bulwagan ni kapitan Tiyago ng mga tao.Nang tumigil na ang kasiyahan ay nagtungo si Maria sa Asotea. Doon nakita niya si Ibarra na nakatakas sa tulong ni Elias. Pumanhik si Crisostomo at nag-usap sila. (nakayuko si Maria)


Ibarra: (nakatingin sa malayo) Ipinangako ko sa libingan ng aking ina na papaligayahin kita. Kaya… (tumingin dito) ngayo’y napaparito ako upang tuldukan ang ating sumpaan. Pinapatawad na kita sa iyong pagkukulang sa ating sumpa. Sana’y maging maligaya ka. (malungkot na ngumiti)

Narrator: Nang papaalis na si Crisostomo ay pinigilan siya ni Maria. Inilahad nito ang tunay na kasaysayan at pagkatao nito. Napilitan din umano itong talikuran ang kanilang pag-iibigan dahil sa ina at dalawang ama.

Ibarra: Matutuklasan ang aking pagtakas, Maria— (sinapupo ni Maria ang dalawang pisngi ni Ibarra at hinalikan) (lumuluha ang mukha ni Maria nang lumayo ang labi nito)

Maria: Lagi mo lamang pakakatandaan na mahal na mahal na mahal kita. Ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. (sinapo ang bibig upang hindi tumakas ang hikbing namumutawi sa kanyang bibig) (Si Ibarra’y lalapit sana ngunit napatigil nang magsalita si Maria.)

Maria: Tumakas ka na, mahal ko. Tumakas ka na… at, paalam (sa mahinang pagkabigkas at ngumiti ng may kalungkutan)

Narrator: Lumundag na sa pader si Crisostomo at sumakay na sa bangka. Nag-alis ng sombrero si Elias at ito’y yumukod kay Maria. (napahagulgol na lamang si Maria)

Sa lawa, ay sumasagwan si Elias at nag-uusap sila ni Ibarra. Nagkwentuhan sila hanggang sa mapadaan sa tapat ng palasyo. Pinadapa si Crisostomo at tinakpan ng mga dahon. Nakalusot naman sila sa polvorista. Ngunit, nang mag-umaga ay nakita nila ang palwa ng mga sibil na papalapit sa kanila. Lumundag si Elias sa tubig. Pinaputukan si Elias ng mga sibil at nang makitang may dugo ang tubig ay inakala ng mga sibil na siya’y patay na kaya umalis na ang mga ito.

Narrator: Sa umaga, ang mga mata ni Maria ay nakapako sa diyaryong nagbabalita sa pagkamatay ni Crisostomo. Dumating si Padre Damaso at hiniling agad ni Maria na sirain ang kasal kay Linares. Isinalaysay din niya dito ang pakikipagkita ni Crisostomo sa kanya.

Maria: Ngayong patay na ang aking pinakamamahal ay wala na kong ibang lalaking pakakasalan. Ang kumbento na lang o ang kamatayan ang akin.

Damaso: Patawarin mo ako anak ko. Hindi ko alam na ako ang naging sanhi ng iyong kasawian. Ang iniisip ko lamang ang iyong kinabukasan, ang iyong kaligayahan. (napahagulgol na parang bata)

Maria: Kung ako po ay iyong minamahal hindi niyo ako pababayaang maging sawi habang buhay. Ibig ko pong magmongha.

Damaso: Ngunit..

Maria: (napailing) Ang kumbento o--- ang kamatayan!

Narrator: Walang nagawa si Padre Damaso kundi pahintulutang pumasok sa kumbento si Maria kaysa piliin nito ang kamatayan. (umalis na si Damaso, titingala siya sa langit)

Damaso: Totoo ka ngang Diyos na mapagparusa. Ngunit ako na lang… 'wag ang aking anak! Iligtas niyo po siya, panginoon ko.

Narrator: Pagkaraan ng ilang araw ay Noche Buena na ngunit ang mga taga- San Diego ay malungkot. Si Basilio ay umuwi para hanapin ang ina. Nang nakita niya ito ay kumaripas ito ng takbo, na kanya namang sinundan. Hindi niya inalintana kahit siya’y natamaan sa ulo ng isang bata at halos maligo ng dugo.

Basilio: Nanay!

Narrator: Pumasok ang kanyang ina sa pinto ng libingan ng matandang kastila na nasa tabi ng puno ng baliti. Nangunyapit siya sa puno at nagpatihulog . (napalingon si Sisa) Agad na niyakap niya ang ina hanggang sa mawalan ng ulirat. (tinignan ni Sisa ang noo ng bata, yumuko siya at may naalala)

Sisa: B-Basilio? Basilio, anak ko! (niyakap ang anak) (nawalan ng ulirat)

Narrator: Ang ina at ang anak ay nanatiling walang kagalaw-galaw. Nang magbalik ang ulirat ni Basilio at nakita ang ina, kumuha siya ng tubig at iwinasik dito. Ngunit, hindi gumalaw ang ina. (Dinaiti ang tenga sa dibdib ng ina)

Narrator: Sinikmal ng matinding pagkasindak si Basilio. Patay na ang kanyang ina, ang mahal niyang ina! (niyakap ng mahigpit si Sisa)

Basilio: N-Nanay? (napahagulgol) Nanay---! Hindi! (umiling) Hindi! (umiling) Hindi maaari! Na-nay!

Narrator: Nang mag-angat siya ng ulo ay nakita niya si Elias na nagmamasid sa kanya. Inutusan siya nito na silaban ang bangkay nito at ina niya, hanggang sa maging abo.

Elias: May nakatagong ginto dito, hukayin mo. Iyong-iyo na. Mag-aral ka! (lumayo na si Basilio) (tumingin sa silangan si Elias)

Elias: Mamamatay akong di man nakita ang maningning sa pagbubukang-liwayway sa aking Inang bayan! Kayong makakikita, batiin ninyo siya—at huwag kalimutan ang mga nilugmok sa dilim ng gabi. (tumingala sa langit at pagkatapos ay napayukayok ang ulo at unti-unting nabuwal sa lupa.) (si Basilio ay naghuhukay ng ginto, itinaas niya ang ginto)

-narrate-Katapusan
Si Maria Clara’y pumasok sa kumbento habang si Padre Damaso’y inilipat sa Padre Provincial ngunit namatay rin. Si Padre Salvi’y naging Obispo ng St. Clara. Ilang linggo naman bago naging ganap na mongha si Maria, si Kapitan Tiyago ay dumanas ng sapin-saping paghihirap ng damdamin, nangayayat ng husto, naging mapag-isip at nawalan ng tiwala sa mga kainuman. Ganap na siyang nalimot ng mga tao. Wala ni isa mang nakakaalala sa kanya, siya na isang tanyag at dating iginagalang. Nagdagdag ng mga kulot sa ulo si Donya Victorina upang mapagbuti ang pagbabalatkayo .Siya ngayon ang nangungutsero. Si Don Tiburcio ay hindi na rin siya natatawag bilang “doktor” para mag-gamot.

154 comments:

 1. ah... pwede po ba kopyahin? Gagamitin po kasi namin sa school play.... Maraming maraming salamat po :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. pwde po. can u give me ur email add para masend q sayo ang script?

   Delete
  2. hi, pwede po bang magamit ung script niyo? para lng po sa school play... eto po ung email ko mariemarquez23@gmail.com

   Delete
  3. me too... gagamitin lang po namin sa role play sa school. this is my email, diannedomdom1@gmail.com

   Delete
  4. Hi ate, May I use the script rin po ba? Sakto lang po kasi na ending ang napunta samin :) malaking tulong po kasi ito. Kaya lang kung pwede po saturday po kasi kailangan na pala po asap. thank you po we hope for your consideration po. mlencalvelo@gmail.com po email ko.

   Delete
  5. pwede ko po e copy gagamitin ko sana sa play sa school ?

   aiklim185@gmail.com
   thank you

   Delete
 2. pwede ko rin po ba gamitin to..
  maryamallayne_01@yahoo.com.ph yan po email ko

  ReplyDelete
 3. Hi po. Pwde po pahingi ng kopya for our movie script. Thanks. God Bless. Kailangan ko lang po ngayon. otheii@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. pwedi po humingi ng copy kailangan lang talaga ngayon.. bayogrinalyn@gmail.com.. Thank you and God Bless!

   Delete
 4. hi po,,,, pwede ko po ba gamitin ang script for our performance pls.... alon.nica@ymail.com ang email ko po,,, tnx :)

  ReplyDelete
 5. good day po pwede ko po bang mahingi un full script ng noli for our role playing? mitzie_mille@yahoo.com thanks in advance po :D

  ReplyDelete
 6. pwdeng humingi ng full script ng Noli me Tangere???? Lyzs_22@yahoo.com

  ReplyDelete
 7. pwede ko po bang kunin to? kelengan po kasi e. please reply. salamat.

  ReplyDelete
 8. pwede po bang makahingi ng copy nito?
  our presentation will be on the third week of february.....
  and it's really hard to make a script...

  ReplyDelete
 9. hello po :) ask lang po kung pwede ko pong mahiram yung script nyo po. urgent po kasi gagamitin po namin sa play sa school. pls confirm po. slamat po ng marami :D palero_nicole@yahoo.com

  ReplyDelete
 10. good day po pwede ko po bang mahingi yung full script ng noli me tangere?Thanks po in advance geeklychic@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Naku, pasensya na. Chapters 50-Last chapter lang 'yong nasulatan q ng script.

   Delete
 11. umm.. excuse me po... pwede ko rin po bang magamit ang script niyo? joy_pecious@yahoo.com po e-mail ko =)
  it will be a big help po...

  ReplyDelete
 12. it would really help our class if bibigyan niyo po ako ng copy ng script from kabanata 50-end. abbie_claire@yahoo.com po. please. salamat xx

  ReplyDelete
 13. pwede pahiram din po ng script... rush hour kasing pinagawa sa amin to. sa friturym@gmail.com pa send po please? :") thank you ah :)

  ReplyDelete
 14. hi po, pwede po bang hiram rin ako ng script mu? need lang kasi namin ehh,, salamat po ng marami,, GOD bless.. :)

  jcilleandong@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. pwedeng-pwede :) Nga pala, tapos ko nang i-send sayo :)

   Delete
 15. hi good evening..i'm mulan...pwede po b nmin mahiram yung full script nyo ng noli me tangere?as in yung boung story...we need it as soon sana...please thanks... mulanportodo@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Naku, pasensya na po. I didn't make the script from chapters 1 to 49. I only did chapters 50-katapusan.

   Delete
 16. Hi. Pwede rin po bang mahiram 'tong script mo? Thank you in advance and I promise to put credits when I use it. :) sharinzayn@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Omg. It should sharlinzayn@gmail.com I'm so sorry. Can you send it again? :)

   Delete
 17. hello po ako rin po pwede ko rin po bang gamitin yung script niyo po for play? :) thanks po.:) this is my email po: stefbolus01@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pki-check nalang po ng email nyo :)

   Delete
 18. pwede po bang mahiram ung script niyo? Ito po ung email ko mariemarquez23@gmail.com
  Thank you po :D

  ReplyDelete
 19. meron po bang kabanata 48-49 ??
  pasend nmzn po sa email ko ahzeya@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wala po eh. Kabanata 50 lng yn hanggang katapusan

   Delete
 20. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 21. Pahiram ng script debbiejoymuyco@yahoo.com

  ReplyDelete
 22. pahiram po ako ng script niccolo_go@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. i really need it as soon as possible thank you na rin pala :)

   Delete
  2. https://www.facebook.com/pages/Marysol-Grace/187504164610525

   please like the fan page po :)
   Tpos q na nasend sa in.u

   Delete
 23. Pahiram po ng script smbdanielle@gmail.com
  Kailangan ko na po kasi talaga eh. :)x Thank you :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.facebook.com/pages/Marysol-Grace/187504164610525

   Please click the link above and hit like. :)

   Delete
 24. Pahiram rin po ng script niyo??kailangan na po kasi rush na :P
  thank you po!! :) johnjohnrn@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. https://www.facebook.com/pages/Marysol-Grace/187504164610525

   please click the link above and hit like. Thank you! :)

   Delete
 25. Hi, can I used your script for my reserch? Thank you

  ReplyDelete
  Replies
  1. yeah. Just message me here:

   https://www.facebook.com/pages/Marysol-Grace/187504164610525?ref=hl

   Delete
  2. click the link before the script and you'll be redirected.

   Delete
  3. pwede mang hiram ng script ng KABANATA 59 ?? thank you ;)

   Delete
 26. pwede po bang humiram ng script ng kabanta 59 ??

  ReplyDelete
  Replies
  1. please click the link provided above before the script and message me there. I'll send the script to you afterwards :)

   Delete
  2. Pwede bng mhingi ang script nito ng full kung ok lang po nid lng s project nmn sa play sana matulungan nyo po ...ty

   Delete
 27. pwede po pahiram ng script. I'll use it po for school play. :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. dialga1213@gmail.com po personal email ko. please. :)

   Delete
  2. please click the link provided above before the script and message me there. I'll send the script to you afterwards :)

   Delete
 28. can you send me in my Gmail account? pammendoza06@gmail.com

  Thank you

  ReplyDelete
  Replies
  1. please click the link provided above before the script and message me there. I'll send the script to you afterwards :)

   Delete
 29. Pasend din po sana imarked20@gmail.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. please click the link provided above before the link and message me there. I'll send the script afterwards :)

   Delete
 30. hi.pwede ko po bang gamitin ung script nyo..thanks
  ska na rin po ung kabanata 1 hanggang 49.thanks

  ReplyDelete
  Replies
  1. Naku pasensya na, hnd q ngwan ng script ung kabanata 1-49 eh

   Delete
 31. hellow ako din po pagamit ng scprit nyo :) thank you
  michelle_nichika_lusanta@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Please go click the link provided before the script. Message me there for me to send it to you :)

   Delete
 32. good day po! can I have a copy of your full script of the the Noli Me Tangere.. tulad po ng iba need ko po sa school. thank you so much po! God bless!
  wenslyhernandez@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello! Sad to say I only have written the script from chapter 50 to end.

   Delete
  2. Sige po.. it's alright po! :) pwd na po yun. can I have it po? thank you so much!
   God bless always!

   Delete
 33. Pahiram po ako pwede? :"> Kailangan lang kasi talaga. Meron ka po ba nung Noche Buena na? Salamat :)
  pa send na lang po sa e-mail.. jcg0124@yahoo.com :)

  ReplyDelete
 34. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 35. Pwede po bang pahiram pls >kaylangan po namin eh pls lang po : chasly_velarde@yahoo.com

  ReplyDelete
  Replies
  1. please provide a valid email address.

   Delete
 36. hi! pwede po makahingi ng full script ng noli simula kabanata 1 hanggang katapusan kelangan po para mapapirmahan ko na clearance ko sa school thank you ito email add ko: ayacalimag28@yahoo.com

  ReplyDelete
 37. Meron po ba kayo kabanata 30 hanggang 40 ? thanks

  ReplyDelete
 38. hi po. =) pwede po bang makahingi ng full script simula kabanata 1 - 5? ... kelangan ko po kasi para sa school play namin... eto po yung email add ko... zharmlee@yahoo.com . thanks po. =)

  ReplyDelete
 39. hi .. pwd din po ba makahingi ng copy? kelangan ko lng po sa project ko .. bukas na po kc pasahan ee ..

  ReplyDelete
 40. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 41. hello po, pwde pahingi ng copy po ng script?? need kasi namin sa duladulaan namin sa rizal. tnx po.. ito email ko escolarabby@gamil.com

  ReplyDelete
 42. hello marysol. May I use your script for our role play in our literature subject? hope you can grant my request because we need it immediately.. thank you so much..

  by the way this is my email ad: jeanette.b.villanueva@gmail.com

  ReplyDelete
 43. Miss Marysol, meron ka bang english version of your noli me tangere script?? May i ask one from you??

  Thank you once again..

  God Bless

  ReplyDelete
 44. hi po. pwde ko po bang magamit ang script mo for our role play? :)

  ReplyDelete
 45. can i have a copy too for school purpose only please :3 here's my email lourenceomillo@rocketmail.com thanks in advance

  ReplyDelete
 46. pwede po pa send ng copy ? christiankaychoy@gmail.com

  TY :) para po sa role play :D

  ReplyDelete
 47. pwede po ba malam kung san ung start ng kabanata 53 at end ng kabanata 54 sa script nyo? kailangan ko po kasi sa school :) thank you po :)

  ReplyDelete
 48. pwede pong gamitin ang script niyo? here's my email po carataorowena@yahoo.com

  ReplyDelete
 49. can i use your script? here's my email carataorowena@yahoo.com please i need it ASAP thank you in advance :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello, I already sent it you. Please check your email.

   Delete
 50. Hi! Good evening po. Can I use your script po? i just need it po sa school. Hope to hear from you as soon as possible. Thank you po talaga. Here's my email: Patricia.sumalpong@yahoo.com THANKYOU PO! :)))

  ReplyDelete
 51. Hello po, pwede ko po bang gamitin to? Kelangan ko po kasi nito para sa movie naming gagawin sa school. It would be our final exam po. thank you po :)

  ReplyDelete
 52. Ate, kumpleto po ba to from 50 hanggang katapusan po? pwede ko po bang kopyahin? Thankyou po.

  ReplyDelete
 53. Magandang araw! Puwede ko rin bang gamitin? Salamat! :D pamellajadem@gmail.com

  ReplyDelete
 54. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 55. goodeve po pwede dn po ba magamit ang script na to > thank you :) deniseamourosemanayon@rocketmail.com
  maraming salamat God bless

  ReplyDelete
 56. Hi :) Pwede po ba akong makahingi ng copy ng script? please :) para lang po sa play sa school salamat pa email nalang din po :) celajes_mark@yahoo.com.ph

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fb account celajes_mark@yahoo.com.ph
   Google account Geraldcelajes@gmail.com
   Salamat po GodBless :)

   Delete
 57. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 58. Hi ate :) Pwede makahingi ng script mo? It's for our school movie :) Thank you :D thessa_yocor@yahoo.com is my email :)

  ReplyDelete
 59. Ate. Pwede po mahingi ung script? Needed lang po talaga. Eto po ung email ko manalodenise13@yahoo.com thank you so much po. :')

  ReplyDelete
 60. pwede po ba mahingi yung script nito?needed lang po... ito po yong email ko jay34712191995@yahoo.com..
  salamat po :3

  ReplyDelete
 61. Pwede po bang hingin yung script? Thank you po. Ang e-mail ko po ay allymari_77@yahoo.com

  ReplyDelete
 62. pwede po ba makahingi ng copy nito? gagamitin po sana namin para sa aming dula-dulaan...para po sana sa signing of clearance namin sa final grading...maraming salamat po in advance :)
  nicadagaas@gmail.com

  ReplyDelete
 63. can you pls.. send me a copy of this, my email is jasper1890@yahoo.com
  tnx a lot

  ReplyDelete
 64. Hi po pwede ko po ba mahingi yung copy nito? Kailangan ko po kasi sa Monday ang submission.:)
  Email ko po hidemie.somera@yahoo.com

  ReplyDelete
 65. Hi po pde po bng magamit at naka hi go ng script nyo until 50-to the end..ksi need po ksi plsss..thank u e2 po email add ko samxiamsalinas20@gmail.com

  ReplyDelete
 66. Good afternoon Ma'am. Pwede ko po ba magamit at makahingi ng copy ng inyong script na ginawa? Kelangan po kasi namin para sa aming Rizal subject. Malaking tulong po ito para aming gagawing dula-dulaan. Maraming salamat po. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon. :) :) :)

  eto po ang aking account: princessjoydicto1896@gmail.com

  ReplyDelete
 67. Hi ate :) Can we borrow this script as a basis of our movie project on Noli? :)
  Ittranslate po namin :D English daw kasi dapat -_- ^^ THANK YOU po atee :')

  @martinamonicacruz@yahoo.com.ph

  ReplyDelete
 68. pd nyo po ba i send sa gmail account ko ang srkip ng noli me tangere kabanata 41-50 ?? gagamitin lang po namin sa role playing ? paki send nalang po d2 jbllona20@gmail.com tnx po aasahan ko po ang skrip nyo :)

  ReplyDelete
 69. Pwede po ba pa send yung script sa gmail account ko ito po yung email ko cmgarcia3211@gmail.com yan po paki po please thank you po! kung pwede po gawing 33-64? Kailangan po namin sa school pero pag hindi po okay lng po yung 50-64 na lng po ^_^

  ReplyDelete
 70. hello po. pwede ko po bang gamitin 'to? Kabanata 59, 60, at 61 lang po. pwede niyo po bang isend sa akin 'yong tatlong kabanata? thank you po! God bless you. 😇

  ReplyDelete
 71. Pwede po bng mgmt ang script nyo...kung full po sana kung ok lang thankd nid lng po s school hope you help me....ty

  ReplyDelete
 72. Pwede ko po ba mahingi yung script ng kabanata 37 lang po
  please please

  ReplyDelete
 73. Ate pwede po bang makahiram rin ng script? Ang ganda po ng script ninyo :) Salamat po! :D
  polidario.anica@gmail.com

  ReplyDelete
 74. Can we use your script? In a movie? :)

  ReplyDelete
 75. Hi po pwede po bang mahiram po script nyo po sa kabanata 60&61 for a play po... If pwede po sainyo pa send na lng po sa acc. atheana.zui@gmail.com Thank you po :)

  ReplyDelete
 76. pwede rin po ba ako , bukas na kasi ipasa sa lider namin?

  ReplyDelete
 77. Pwede po ba mahiram script ? ejammabibas@yahoo.com. Thank you po

  ReplyDelete
 78. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 79. pwede pbang phingi ng script kelangan p ksi nmin ehh. rayyancada13@gmail.com. tnx

  ReplyDelete
 80. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 81. Idol penge ako ng script mula kabanata 51-60

  ReplyDelete
 82. Pwede po bang makahingi din ako ng script mula kabanata 1-63?

  ReplyDelete
 83. pwede po ba mahingi ang script lahat po ng kabanata 1-63 Email: Johnpolanglo13@gmail.com

  ReplyDelete
 84. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 85. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 86. Hi! I hope you don't mind if we use your script, just the 60th Chapter. It'll make things easier for us, and I'll make sure to acknowledge you after our play. Thanks! ;)

  ReplyDelete
 87. pwede po manghingi ng copy para lang po sa project namin...

  ReplyDelete
 88. Hey, good day! Can you send the whole script of kabanata 63 to me please? Gagamitin kasi namin sa play namin sa school...

  ReplyDelete
 89. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 90. Ako rin po.. Pahiram po ng copy, proyekto po namin sa Filipino, magatatnghal lang po kami.
  Maraming maraming salamat po.

  ReplyDelete
 91. pwede po bang makopya yung script po ninyo para lang po sa school. if pwede po pa send po sa email ko jirehcaliuag931@yahoo.com maraming salamat po

  ReplyDelete
 92. Good day :) pwede po ba magamit ung script nio para din sa roleplaying namin for project here's my email: erberto.ako@gmail.com TIA God bless :)

  ReplyDelete
 93. Good day :) pwede po ba magamit ung script nio para din sa roleplaying namin for project here's my email: erberto.ako@gmail.com TIA God bless :)

  ReplyDelete
 94. hi po! i need this for our play and it will be greatly appreciated if you send the script to me thank you po ;) stephaniethea.romero@gmail.com

  ReplyDelete
 95. Hi po pa send po dito ang script please, patxxapolinario0324gmail.com kailangan lang po

  ReplyDelete
 96. Hi po pwede gamitin ang script ninyo sa play?
  Maraming salamat po!

  ReplyDelete
 97. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 98. Hello po, pwede po pasend ng copy ng script? para po sana sa stage play namin thankyou po in advance!

  ReplyDelete
 99. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 100. Thank you,we got some details in making our script

  ReplyDelete
 101. Can I have a copy of the script? We will just use it for our role play in school. Thank you.:) Here's my email address : celine.nevalga@gmail.com

  ReplyDelete
 102. PWede Po Ba Makahingi Ng Scipt? Ito Po Email Ko courtneygeli28@gmail.com

  ReplyDelete
 103. HI! Can I have a copy of this script? Here's my email address: cazelynmones@gmail.com Thanks in advance!

  ReplyDelete
 104. ahh, can I have a copy of this script? Thank you! here's my email: senpailoli123@gmail.com

  ReplyDelete